Wednesday, October 28, 2015

MEDISINA updates! Happy anniversary!

 photo Medisina Clothing_zpsesadzlme.jpg


 photo Medisina Festival Mall_zpsntxfys0q.jpg


 photo Medisina 2_zpsb2vu9bqx.jpg


A new website, 2nd year anniversary and expanding in Festival Mall! Big things!

No comments: